Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των συνεργείων για τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συνεργείων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά οχήματα περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, καθώς εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξη των συγκεκριμένων οχημάτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ αφορά στα οχήματα υψηλής τάσης και συγκεκριμένα, μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα οχήματα έως εννέα θέσεων των ακολούθων κατηγοριών:

Ηλεκτροκίνητα οχήματα, η κίνηση των οποίων παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στους συσσωρευτές τους.

Υβριδικά οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια συνδυασμένη με τη λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς και υβριδικά οχήματα κατηγορίας Plug−in Hybrid, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κίνησή τους παρέχεται κυρίως από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθηκεύεται στους συσσωρευτές τους.

Οι χώροι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος και οριοθέτηση του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εκτέλεσης όλων των εργασιών με ασφάλεια, τόσο για τα οχήματα, όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.

Αρμόδια Αρχή για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και για την ανάκληση και σφράγιση των συνεργείων ορίζεται η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου υπάγεται το συνεργείο.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, που συνυπέγραψε την ΚΥΑ, δήλωσε: «Πραγματοποιείται ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς διαμορφώνονται οι συνθήκες, ώστε να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξη του ηλεκτροκίνητου οχήματος σε όλον τον κύκλο ζωής του.

Επιπλέον, δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς θεσπίζεται μια νέα επαγγελματική ειδίκευση σε ένα πεδίο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

Αριθμ. 194135

ΦΕΚ Β 3407 – 28.07.2021

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α. Της παρ. 10 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

β. Του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α’ 207).

γ. Του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34).

δ. Της υπ’ αρ. 42863/438/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

ε. Της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

η. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 19-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

θ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

ι. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ια. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ιβ. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’ 114).

ιγ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιδ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ιε. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). ιστ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιζ. Της υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

ιη. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».

ιθ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

κ. Της υπ’ αρ. 52/2010 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

κα. Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

 

Και αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την υπό στοιχεία οικ. 116825/03-11-2020 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.

 

 1. Την ανάγκη καθορισμού της χωροθέτησης, του απαιτούμενου χώρου, της εσωτερικής διάταξης, των χώρων υγιεινής, του αριθμού και του είδους των μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και τη σύνθεση του προσωπικού των συνεργείων που εκτελούν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας των συνεργείων που αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οχήματα υψηλής τάσης.

Όπου αλλού δεν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. «Οχήματα υψηλής τάσης»: ονομάζονται τα μηχανοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να φορτίζεται κατά την κίνηση ή με εξωτερικά μέσα. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούν συσσωρευτές υψηλής τάσης, ήτοι άνω των 30V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 60V συνεχούς ρεύματος, για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων.

Ειδικότερα, ως όχημα υψηλής τάσης για τις ανάγκες της παρούσας νοείται κάθε επιβατικό όχημα έως εννέα (9) θέσεις συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού, καθώς και τα φορτηγά με μικτό βάρος μικρότερο από 3500 κιλά.

Πιο συγκεκριμένα, οχήματα υψηλής τάσης νοούνται τα οχήματα, τα μοτοποδήλατα, οι μοτοσικλέτες, τα τρίκυκλα και τα ελαφρά τετράκυκλα οχήματα των ακολούθων κατηγοριών:

α. Ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτές (Βattery Electric Vehicles _ BEV), τα οποία είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η κίνηση των οποίων παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στους συσσωρευτές τους.

β. Ηλεκτροκίνητα οχήματα με συσσωρευτές και ηλεκτροπαραγωγική μονάδα (Extended Range Electric Vehicles _ Ε_REV), η οποία δε συνδέεται με τους κινητήριους τροχούς του οχήματος και δε σχετίζεται με την πρόωσή του. Το όχημα κινείται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα (ή τους ηλεκτροκινητήρες), η κίνησή του είναι αμιγώς ηλεκτρική, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ηλεκτρικά οχήματα τύπου BEV.

γ. Υβριδικά οχήματα με ηλεκτρική ενέργεια συνδυασμένη με τη λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς και υβριδικά οχήματα κατηγορίας Plug_in Hybrid, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κίνησή τους παρέχεται κυρίως από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθηκεύεται στους συσσωρευτές τους.

Για τους σκοπούς της παρούσας, ο ορισμός «οχήματα υψηλής τάσης» έχει την έννοια του ορισμού «ηλεκτρικό όχημα» του εδαφίου α’ του άρθρου 2 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

 1. «Υψηλή τάση»: νοείται η ταξινόμηση ενός ηλεκτρικού στοιχείου ή κυκλώματος, εφόσον η τάση λειτουργίας του είναι > 60 V και ≤ 1 500 V ΣΡ ή > 30 V και ≤ 1 000 V ΕΡ μέσης τετραγωνικής ρίζας (RMS) σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 100 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) «Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης» [2015/505].

 

 1. «Συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης»: ορίζεται η εγκατάσταση εντός της οποίας πραγματοποιούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης μπορούν να λειτουργούν είτε αυτόνομα, είτε και εντός των εγκαταστάσεων άλλου συμβατικού συνεργείου οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επαρκείς χώρους και κατάλληλο εξοπλισμό για την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης. Όλοι οι χώροι διαθέτουν την απαραίτητη σήμανση, όπως αναγνωριστικές πινακίδες επί του οχήματος, περίφραξη του χώρου με εμφανή σήμανση υψηλής τάσης κ.λπ., ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών επί των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για τα οχήματα, όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.

 

 1. «Αρμόδια Αρχή»: για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας καθώς και για την ανάκληση και σφράγιση των συνεργείων ως αρμόδια Αρχή ορίζεται η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου υπάγεται το συνεργείο.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης

 1. Για την ορθή αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 6 της παρούσας.

β. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για τους τεχνίτες υψηλής τάσης.

γ. Να υφίσταται δυνατότητα του υποψηφίου εκμεταλλευτή συνεργείου να παρέχει, κατ’ ελάχιστο, όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης ενός οχήματος υψηλής τάσης.

 1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να γίνει εκμεταλλευτής συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης, επιπλέον των οριζομένων δικαιολογητικών στα άρθρα 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση αναγγελίας έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

β. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου εκμεταλλευτή του συνεργείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).

γ. Τεχνικό φάκελο με όλα τα στοιχεία, πληροφορίες, πιστοποιητικά, μελέτες, κατόψεις και σχέδια που αποδεικνύουν ότι εκτελούνται οι εργασίες επί των οχημάτων υψηλής τάσης εντός του συνεργείου με ασφάλεια και όποια άλλα υποστηρικτικά έγγραφα είναι απαραίτητα και αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των διατάξεων της παρούσας.

δ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 από την αρμόδια Αρχή.

ε. Βεβαίωση καταχώρισης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με., σύμφωνα με το εδάφιο α) της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 59388/940/2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β’ 5407). Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν καταχώρισης όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση πλην του αριθμού πρωτοκόλλου της αναγγελίας λειτουργίας.

 

 1. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης αόριστης χρονικής ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

Για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται να γίνει εκμεταλλευτής συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης ισχύουν οι προϋποθέσεις του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

 

 1. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης είναι η διαδικασία αναγγελίας λειτουργίας συνεργείων των λοιπών κατηγοριών του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και καθορίζεται στην εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 3919/2010 υπ’ αρ. οικ. 13929/929/11-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) και στην εγκύκλιο υπ΄αρ. οικ. 46678/3013/0108-2014 (ΑΔΑ: 705K1-0ΘΔ).

 

 1. Μετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 171 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), τα δικαιολογητικά των άρθρων 15 και 16 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), αντικαθίστανται με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις και δεν εκδίδεται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης αόριστης χρονικής ισχύος, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

Άρθρο 4

Απαιτούμενες εγκαταστάσεις

Οι αιτούντες προς έγκριση συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι παρέχονται και συντηρούνται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, διατάξεις, εξοπλισμός και οι απαιτήσεις πυρασφάλειας του χώρου για να εκτελούνται οι εργασίες της παρ. 1.γ του άρθρου 3 της παρούσας με ασφάλεια.

Όλες οι εργασίες επί των οχημάτων υψηλής τάσης πραγματοποιούνται μόνο:

 1. εντός του συνεργείου, όσον αφορά στην επισκευή και στη συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης, και

 

 1. σε δεσμευμένο χώρο (εσωτερικό ή εξωτερικό), όσον αφορά στον έλεγχο της σταθερότητας της μπαταρίας του οχήματος καθώς και σε περιπτώσεις οχημάτων που δεν έχουν ελεγχθεί από αρμόδιο τεχνικό υψηλής τάσης, με συνέπεια να μην έχουν χαρακτηριστεί ως ασφαλή οχήματα, έτσι, όπως αυτές ορίζονται από τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης.

Ο χώρος εργασίας για την επισκευή και τη συντήρηση ενός οχήματος υψηλής τάσης βρίσκεται εντός κτιρίου και αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης και τον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος.

Οι εγκαταστάσεις στους δύο αυτούς χώρους είναι διαμορφωμένες με διαγράμμιση και σήμανση συγκεκριμένη, έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνεται η επισκευή και η συντήρηση των οχημάτων υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα, όσο και για τους εργαζόμενους του συνεργείου.

Στο συνεργείο υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης και έχει σκοπό τον έλεγχο σταθερότητας της μπαταρίας του οχήματος σε οχήματα με κρίσιμες μπαταρίες.

Στο χώρο αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης είτε αυτός βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του συνεργείου είτε στον εσωτερικό του τηρούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας που απαιτούνται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων και τυχόν άλλες σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.

Ο χώρος αυτός φέρει διαγράμμιση και σήμανση συγκεκριμένη, έτσι ώστε να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις στα οχήματα υψηλής τάσης με ασφάλεια, τόσο για το όχημα, όσο και για τους εργαζομένους του συνεργείου, πριν αυτό εισέλθει στον κύριο χώρο για περαιτέρω εργασίες επισκευής και συντήρησης.

Τα οχήματα που βρίσκονται στον χώρο αναμονής και ελέγχου εισέρχονται στον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης του συνεργείου μόνο αν κριθούν ασφαλή από τον τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.

Απαγορεύεται η συνύπαρξη συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης με φανοποιείο, εκτός αν το φανοποιείο βρίσκεται σε διακεκριμένο χώρο που διαχωρίζεται από τους χώρους του συνεργείου υψηλής τάσης.

Ως ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των θέσεων εργασίας των ανωτέρω συνεργείων ορίζονται τα τρία μέτρα (3μ.).

Απαγορεύεται η επεξεργασία του αμαξώματος (σφυρηλατήσεις, συγκολλήσεις, κ.λπ.) καθώς και η βαφή του οχήματος υψηλής τάσης σε φούρνο όταν το σύστημα υψηλής τάσης είναι ενεργό.

Οι εγκαταστάσεις του συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλουν να έχει πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης καθώς, και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του συνεργείου αυτού πρέπει να τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση ίδρυσης συνεργείου που ασχολείται αποκλειστικά με την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων υψηλής τάσης, αυτό πρέπει να διαθέτει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια σαράντα τετραγωνικών μέτρων (40τμ), χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι βοηθητικοί χώροι του συνεργείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34).

Οι ελάχιστοι χώροι που απαιτούνται είναι:

α. Κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των οχημάτων υψηλής τάσης

Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης διατεθεί κατάλληλο χώρο, με κατάλληλες διαστάσεις δαπέδου και ύψους για να εισέρχονται εντός αυτού οχήματα υψηλής τάσης, ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι εργασίες της παρ. 1.γ του άρθρου 3 της παρούσας.

Ο κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης των οχημάτων υψηλής τάσης έχει ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια είκοσι τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (24τμ).

Διαθέτει δάπεδο κατασκευασμένο από σκληρό υλικό (π.χ. μπετόν ή άλλο κατάλληλο υλικό), έτσι ώστε να αντέχει το βάρος των οχημάτων. Το δάπεδο πρέπει να είναι αντιολισθητικό και καθαρό από λάδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία.

Ο κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης φέρει σταθερή σήμανση. Η σήμανση αυτή μπορεί να είναι είτε με κίτρινη διαγράμμιση, ή με χρήση κατάλληλης αντανακλαστικής ταινίας, ή με αντανακλαστικό επίχρισμα στο δάπεδο, έτσι ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς τα όρια της επιφάνειας του χώρου αυτού.

Τα όρια του κύριου χώρου εργασίας, εκτός από τα ανωτέρω καθορίζονται με χρήση ειδικής σήμανσης απαγόρευσης εισόδου στους μη έχοντες εργασία.

Για τον σκοπό αυτό κατ’ ελάχιστον γίνεται χρήση αλυσίδας πάνω σε κολωνάκια περιμετρικά του χώρου επισκευής και συντήρησης του οχήματος υψηλής τάσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια του χώρου και να μην επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν αρμοδιότητα όταν εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής σε οχήματα.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μέτρα απαγόρευσης εισόδου δεν κρίνονται επαρκή, τότε είναι ευθύνη του υπεύθυνου του συνεργείου να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα.

Ο κύριος χώρος επισκευής και συντήρησης δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οχήματα υψηλής τάσης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και για συμβατικά οχήματα, όταν στο συνεργείο δεν υπάρχουν οχήματα υψηλής τάσης.

Όταν, όμως, πραγματοποιείται επισκευή ή συντήρηση ενός οχήματος υψηλής τάσης, τότε η επισκευή και η συντήρησή του γίνεται στον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης του συνεργείου που φέρει ειδική σήμανση απαγόρευσης εισόδου και τοποθετούνται τα διαχωριστικά κολωνάκια με τις αλυσίδες, έτσι ώστε να απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία.

Περιμετρικά του κύριου χώρου επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης τοποθετούνται ευδιάκριτες πλαστικές πινακίδες, με επιγραφή απαγόρευσης εισόδου στο χώρο στους μη έχοντες εργασία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Η παραλαβή του οχήματος από το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης γίνεται αποκλειστικά από τον τεχνίτη Κατηγορίας

 1. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 κατά την παραλαβή του οχήματος υψηλής τάσης από τον ιδιώτη, ελέγχει με φορητή θερμική κάμερα τη θερμοκρασία των συσσωρευτών και στη συνέχεια τοποθετεί πάνω στο όχημα πινακίδα καταλληλότητας ή μη μετά τον έλεγχο της θερμοκρασίας των συσσωρευτών. Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τις εργασίες επισκευής ή συντήρησης του οχήματος στον τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και είναι ο υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας.

Κατά την παραλαβή του οχήματος υψηλής τάσης στον χώρο επισκευής και συντήρησης, τοποθετείται πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος ευδιάκριτη πινακίδα, η οποία φέρει προειδοποίηση ότι πρόκειται για όχημα υψηλής τάσης.

Επίσης, στην πινακίδα αναφέρεται ευδιάκριτα το όνομα του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το όχημα και την ασφάλεια των εργασιών καθ’ όλη την παραμονή του οχήματος επί του συνεργείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).

Όταν το όχημα υψηλής τάσης βρίσκεται μέσα στον χώρο επισκευής και συντήρησης για εργασίες, τότε τοποθετείται πάνω στην οροφή του οχήματος αυτού πινακίδα με ειδική σήμανση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).

Σε περίπτωση συμβατικού συνεργείου, στο οποίο πραγματοποιούνται και εργασίες οχημάτων υψηλής τάσης, όταν απαιτείται η επισκευή και συντήρηση ταυτόχρονα δύο ή περισσοτέρων οχημάτων υψηλής τάσης, το συνεργείο δύναται να χρησιμοποιεί εκτός από τον δεσμευμένο κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης και τον χώρο για την επισκευή και συντήρηση συμβατικών οχημάτων.

Ο χώρος αυτός, εφόσον δύναται να δεσμευτεί πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Συγκεκριμένα, ο χώρος αυτός σημαίνεται κατάλληλα περιμετρικά, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν εργασία.

Στον χώρο αυτό υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις εργασίες επί των οχημάτων υψηλής τάσης (2η σειρά εργαλείων και εξοπλισμού). Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για κάθε θέση εργασίας αποκλειστικά.

Όπου υπάρχουν περάσματα, διάδρομοι, σκαλιά και όρια φρεατίων, καθώς και οι άκρες οποιουδήποτε υπερυψωμένου μηχανήματος πρέπει να φωτίζονται με ξεχωριστό τρόπο ή να διαθέτουν κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή αντανακλαστικό επίχρισμα για την αποφυγή ατυχημάτων.

Στον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης υπάρχει φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και τεχνητός αερισμός/εξαερισμός του χώρου, με διαρκή ανανέωση του αέρα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση των καυσαερίων.

Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει στα σχέδια που καταθέτει στην αρμόδια Αρχή κατά την αδειοδότησή του να προδιαγράφει τις ακριβείς διαστάσεις και τη θέση του κύριου χώρου επισκευής και συντήρησης.

Η αρμόδια Αρχή ή καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτική Αρχή, δύναται να ελέγξει τον κύριο χώρο επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, καθώς και τις διαστάσεις του, έτσι ώστε αυτός να προσαρμόζεται σύμφωνα με την παρούσα.

β. Ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης Πλησίον του κύριου χώρου επισκευής και συντήρησης του οχήματος υψηλής τάσης πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος, εφόσον υπάρχει ανάγκη αφαίρεσής της.

Ακόμα και αν το συνεργείο δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη διαδικασία επισκευής των μπαταριών, ο χώρος αυτός υπάρχει για να φυλάσσονται με ασφάλεια οι μπαταρίες πριν από την αποστολή τους σε ειδικούς χώρους.

Ο ειδικός αυτός χώρος είναι ξεχωριστός, έχει ελάχιστη επιφάνεια δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15τμ) και είναι περιμετρικά κλειστός.

Το δάπεδο του ειδικού χώρου εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας φέρει σταθερή σήμανση (κίτρινη διαγράμμιση ή κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή αντανακλαστικό επίχρισμα κ.λπ.).

Η πόρτα εισόδου είναι τουλάχιστον δύο μέτρα (2μ), ασφαλίζει και φέρει ειδική σήμανση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ).

Ο ειδικός χώρος εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης διαθέτει επαρκή εξαερισμό, η δυναμικότητα του οποίου πιστοποιείται από τον αρμόδιο μηχανικό κατόπιν μελέτης που κατατίθεται στην αρμόδια Αρχή.

Η πρόσβαση στον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.

Στον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας φυλάσσονται οι κρίσιμες μπαταρίες των οχημάτων υψηλής τάσης, έως ότου αυτές μεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους.

Ο όρος κρίσιμη μπαταρία υποδηλώνει: κάποια παραμόρφωση, ή μη ενδεδειγμένη θερμοκρασία, ή ύπαρξη εκπομπών αεριών/καπνών, ή ύπαρξη διαρροής των υγρών της, ή τέλος άλλα ελαττώματα που δεν είναι δυνατόν να διαγνωστούν από τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.

Τις κρίσιμες μπαταρίες χειρίζονται μόνο οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, αφού έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους ίδιους και για τον χώρο.

Οι τεχνίτες φορούν φόρμα/προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης, προστατευτικά γάντια, μάσκα για τα σωματίδια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά γάντια υψηλής τάσης (αντοχή σε τάση μεγαλύτερη των 60V συνεχούς ρεύματος).

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη ειδικού χώρου εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης εντός του συνεργείου, τότε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου καταθέτει στην αρμόδια Αρχή κατά την αδειοδότηση του συνεργείου υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI), όπου δηλώνει ότι είτε έχει συμβληθεί με φορέα διαχείρισης μπαταριών αυτού του τύπου ή με τον εισαγωγέα των αυτοκινήτων και ότι το συνεργείο του δε διαχειρίζεται μπαταρίες εντός του χώρου του.

Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω περίπτωση, όταν απαιτείται η εξαγωγή της μπαταρίας υψηλής τάσης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η τοποθέτηση της μπαταρίας άμεσα σε ειδικό κιβώτιο μεταφοράς και η μεταφορά της σε φορέα διαχείρισης μπαταριών ή στον εισαγωγέα αυτοκινήτων.

Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει στα σχέδια που καταθέτει στην αρμόδια Αρχή κατά την αδειοδότησή του να προδιαγράφει τις ακριβείς διαστάσεις και τη θέση του ειδικού χώρου εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης, εφόσον υπάρχει.

Η αρμόδια Αρχή ή καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτική Αρχή, δύναται να ελέγξει τον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης της μπαταρίας του οχήματος υψηλής τάσης, καθώς και τις διαστάσεις του, ώστε αυτός να προσαρμόζεται σύμφωνα με την παρούσα.

γ. Χώρος αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης

 

Στο συνεργείο δεσμεύεται χώρος που ονομάζεται χώρος αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης. Ο χώρος αναμονής και ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φύλαξη και τον έλεγχο των οχημάτων υψηλής τάσης που φέρουν κρίσιμες μπαταρίες, ή για οχήματα που κρίνονται κρίσιμα από τον τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, μετά από ατυχήματα ή οχήματα πλημμυρισμένα ή οχήματα που παρουσιάζουν σφάλμα στο κύκλωμα υψηλής τάσης κ.λπ.

Ο χώρος αναμονής και ελέγχου του οχήματος υψηλής τάσης έχει ελάχιστο εμβαδόν 32.20 τμ και φέρει σταθερή διαγράμμιση στο δάπεδο (κίτρινη διαγράμμιση ή κατάλληλη αντανακλαστική ταινία ή αντανακλαστικό επίχρισμα κ.λπ.).

Περιμετρικά, ο χώρος ασφαλίζεται με ειδική σήμανση (αλυσίδα, κολωνάκια, πινακίδες ενημερώσεις κ.λπ.), έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία, όταν στον χώρο αυτόν υπάρχει κρίσιμο όχημα υψηλής τάσης.

Οι διαστάσεις που προτείνονται να έχει ο χώρος αναμονής και ελέγχου είναι κατ’ ελάχιστο 7.00μ. x 4.60μ. =32.20τ.μ.

Όταν υπάρχει όχημα υψηλής τάσης στον χώρο αναμονής και ελέγχου, τότε η πρόσβαση είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2.

Ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 εισέρχεται στο χώρο αναμονής και ελέγχου πάντα υπό την επίβλεψη τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2.

Η επιλογή του χώρο αναμονής και ελέγχου των οχημάτων υψηλής τάσης (είτε βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο είτε στον προαύλιο χώρο του συνεργείου) γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων και τυχόν άλλες πυροσβεστικές διατάξεις καθώς και σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει απρόσκοπτη προσέγγιση της Πυροσβεστικής στον χώρο αυτό.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ύπαρξη περιγεγραμμένου χώρου αναμονής και ελέγχου στις εγκαταστάσεις του συνεργείου, τότε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης καταθέτει στην αρμόδια Αρχή κατά την αδειοδότηση του συνεργείου υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII), όπου δηλώνει ότι έχει συμβληθεί με επιχείρηση οδικής βοήθειας και ότι το όχημα υψηλής τάσης θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης αυτής για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, ώστε η κρίσιμη μπαταρία να σταθεροποιηθεί.

Ο χώρος που θα δεσμευθεί από την επιχείρηση οδικής βοήθειας σε αυτήν την περίπτωση οφείλει να πληροί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που το συνεργείο συμβληθεί με άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας, ο εκμεταλλευτής του συνεργείου ενημερώνει για την μεταβολή αυτή με νέα υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια Αρχή.

Αν ο χώρος και αναμονής των οχημάτων υψηλής τάσης βρίσκεται στον προαύλιο χώρο το συνεργείο οφείλει να περιλαμβάνεται αυτόν το χώρο στη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης που εκδίδει η αρμόδια Αρχή.

Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει στα σχέδια που καταθέτει στην αρμόδια Αρχή κατά την αδειοδότησή του να προδιαγράφει τις ακριβείς διαστάσεις και τη θέση του χώρου αναμονής και ελέγχου για τα οχήματα υψηλής τάσης, εφόσον έχει επιλέγει από το συνεργείο αυτός ο τρόπος φύλαξης των κρίσιμων οχημάτων υψηλής τάσης.

Η αρμόδια Αρχή ή καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτική Αρχή, δύναται να ελέγξει τον χώρο αναμονής και ελέγχου των οχημάτων υψηλής τάσης, καθώς και τις διαστάσεις του, ώστε αυτός να προσαρμόζεται σύμφωνα με την παρούσα.

δ. Χώρος υποδοχής και αναμονής

Ο χώρος αυτός είναι κατάλληλα διαμορφωμένος και λειτουργεί ως χώρος αναμονής του οδηγού. Ο χώρος είναι καθαρός και διαθέτει επαρκή εξαερισμό για την άνετη παραμονή σε αυτόν.

Ο χώρος υποδοχής και αναμονής είναι ξεχωριστός από τον χώρο διεξαγωγής των εργασιών της παρ. 1.γ του άρθρου 3 της παρούσας.

Για λόγους ασφαλείας και υγείας δεν επιτρέπεται στον οδηγό του οχήματος να παραμένει στον χώρο διεξαγωγής των εργασιών κατά τη διάρκειά τους παρά μόνο στον χώρο υποδοχής και αναμονής.

ε. Χώρος υγιεινής

Οι αιτούντες προς έγκριση συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης εξασφαλίζουν ότι παρέχεται κατάλληλος χώρος υγιεινής. Ο χώρος αυτός είναι εφοδιασμένος με αποχωρητήριο, νιπτήρα, διαθέτει επαρκή αερισμό και είναι προσβάσιμος σε εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπήρια.

στ. Χώρος για γραφειακές εργασίες του συνεργείου και των τεχνιτών

Υπάρχει κατάλληλος χώρος για την διεκπεραίωση των γραφειακών εργασιών που απαιτούνται από το συνεργείο, ο οποίος διαθέτει επαρκή κλιματισμό και εξαερισμό ώστε να είναι δυνατή η εργασία σε κανονικές συνθήκες. Ο χώρος αυτός είναι προσβάσιμος σε εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 5

Μέτρα πυρασφάλειας εγκαταστάσεων συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης

Οι εγκαταστάσεις των συνεργείων οχημάτων υψηλής τάσης, υπάγονται από άποψη πυροπροστασίας στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας κτιρίων, καθώς και στις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 16085Φ.700.1/ 28-4-2009 (Β’ 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 165 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 6

Υποχρεωτικός απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός

 1. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο και πέραν των προβλεπόμενων εργαλείων και μηχανημάτων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και τον περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ της παρούσας ειδικό εξοπλισμό ελέγχου συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης.

 

 1. Ο εξοπλισμός ελέγχου των οχημάτων υψηλής τάσης φέρει ειδική σήμανση υψηλής τάσης.

Άρθρο 7

Διοικητικές, τεχνικές και άλλες απαιτήσεις

 1. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνο στην αρμόδια Αρχή για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τα οχήματα υψηλής τάσης και γίνονται εξ’ ονόματος του, είτε από υπαλλήλους του, είτε από τρίτους μετά από συμφωνία που συνάπτει με αυτούς.

 

 1. Το συνεργείο δε δικαιούται να εκχωρήσει τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του σε άλλο συνεργείο ή σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

 1. Το συνεργείο υψηλής τάσης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του, καθώς και των προσώπων και της περιουσίας που βρίσκονται στους χώρους του.

 

 1. Το συνεργείο υψηλής τάσης τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Οφείλει να επιδεικνύει στην αρμόδια Αρχή έντυπα και πιστοποιητικά που απαιτούνται ή αποδεικνύουν ότι η σχετική νομοθεσία τηρείται.

 

 1. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης διατηρεί «σχέδιο διαδικασίας εκκένωσης σε περίπτωση σοβαρού και άμεσου κινδύνου» και «σχέδιο διαδικασίας σε περίπτωση τραυματισμού προσώπου». Τα στοιχεία των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή θέση σε κάθε ξεχωριστό χώρο του κτιρίου του συνεργείου.

 

 1. Ο εκμεταλλευτής του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης ελέγχει τακτικά ότι τηρούνται οι κανονισμοί για την ποιότητα των εργασιών που αναλαμβάνει.

 

 1. Το συνεργείο δεν αναλαμβάνει άμεσα ή έμμεσα τις εργασίες της παρ. 1.γ του άρθρου 3 της παρούσης όταν δεν κατέχει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνει το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα και το παραπέμπει σε συνεργείο που διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

 

 1. Το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης έχει αναρτημένες σε εμφανές σημείο τη Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας του, τη Βεβαίωση Ορθής Αναγγελίας Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 και ενδεχομένως και άλλες προειδοποιήσεις.

 

 1. Το συνεργείο οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για οποιαδήποτε από τις κατωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες αποτελούν, η κάθε μία από αυτές, πράξη που χρειάζεται την αποδοχή της:

α. Αλλαγή εκμεταλλευτή του συνεργείου.

β. Μετεγκατάσταση σε νέο κτίριο.

γ. Μετακίνηση του εξοπλισμού του συνεργείου που επηρεάζει τις αποστάσεις που απαιτούνται μεταξύ μηχανημάτων και σταθερών αντικειμένων ή μερών του κτιρίου.

δ. Οποιαδήποτε άλλη μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων και εγκαταστάσεων.

Άρθρο 8

Έλεγχοι των εγκεκριμένων συνεργείων

Η αρμόδια Αρχή ή η καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτική Αρχή κατά αρμοδιότητα, ελέγχει, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, τα συνεργεία και τους τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης στον τομέα αρμοδιότητάς της, ώστε να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων υψηλής τάσης.

Ο έλεγχος εκτός από τις εργασίες εστιάζει στα λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας, τον εξοπλισμό του συνεργείου καθώς και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Οι εγκεκριμένοι τεχνίτες ή συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης υπόκεινται, τουλάχιστον ανά διετία σε προγραμματισμένο έλεγχο.

Εκτός των προκαθορισμένων ελέγχων, οι εγκεκριμένοι τεχνίτες ή συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης υπόκεινται σε έκτακτους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να ελέγχονται τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ο εξοπλισμός και η καλή εκτέλεση των εργασιών.

Οι έκτακτοι έλεγχοι καλύπτουν ετησίως τουλάχιστον το 10% των εγκεκριμένων τεχνιτών και συνεργείων.

Η αρμόδια Αρχή ή η καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτική Αρχή που ελέγχει συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση αυτοψίας.

Αν διαπιστωθεί ότι κατά τους ελέγχους υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση, τότε εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 9

Υπεύθυνος Συνεργείου

 1. Κάθε συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης έχει τουλάχιστον έναν (1) τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου είναι ο τεχνίτης οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, δεν είναι υποχρεωτική η απασχόληση άλλου τεχνίτη σε αυτό, πέραν του εκμεταλλευτή.

 

 1. Το συνεργείο που απασχολεί περισσότερους από έναν (1) τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2, υποχρεούται να ορίσει έναν από αυτούς ως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση των εργασιών επί του κάθε οχήματος υψηλής τάσης στο χώρο του συνεργείου.

Άρθρο 10

Εξοπλισμός Ασφάλειας Τεχνίτη Οχημάτων Υψηλής Τάσης

Οι τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 1 και Κατηγορίας 2 φέρουν ειδικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια της επισκευής και συντήρησης ενός οχήματος υψηλής τάσης. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:

α. μονωτικά γάντια (ΕΝ 60903),

β. συλλογή εργαλείων με μόνωση για υψηλή τάση (ΕΝ 60903),

γ. παπούτσια ασφαλείας (ΕΝ 60903),

δ. μάσκα προσώπου (ΕΝ 166),

ε. φορητή θερμική κάμερα για τον έλεγχο θερμοκρασίας των συσσωρευτών,

στ. ποδιά με ειδική μόνωση υψηλής τάσης (ΕΝ 60903)

Στον εξοπλισμό του τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης Κατηγορίας 2 προστίθενται και γάντια με αντοχή σε μηχανικά χτυπήματα όταν αυτός εκτελεί εργασίες σε μπαταρίες οχημάτων υψηλής τάσης.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι ο κατ’ ελάχιστα απαιτούμενος και προστίθεται στον εξοπλισμό των μέτρων ατομικής προστασίας που επιβάλλεται από τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α’ 207) και του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) ή και τις υποδείξεις του τεχνίτη ασφαλείας.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

Οποτεδήποτε διαπιστωθεί από την αρμόδια Αρχή ότι η λειτουργία του συνεργείου οχημάτων υψηλής τάσης είναι κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, ή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα οχήματα υψηλής τάσης, επιβάλλονται επιπρόσθετα τυχόν λοιπών κυρώσεων, οι κυρώσεις του άρθρου 17 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), καθώς και οι κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 3534/2007 (Α’ 40), εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3534/2007 (Α’ 40).

Άρθρο 12

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 15 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

abb_img
spot_img