Δημόσια διαβούλευση για 9.000 δημόσιους φορτιστές

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο, σχετικά με 9.000 δημόσιους φορτιστές σε όλη τη χώρα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζει να εγκαταστήσει 9.000 δημόσιους φορτιστές στα αστικά κέντρα της χώρας. Για αυτόν τον λόγο, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για τους ενδιαφερόμενους, το σχέδιο για την εγκατάσταση των φορτιστών.

Πιο συγκεκριμένα, η διαβούλευση περιλαμβάνει την κατάρτιση πρότυπων προδιαγραφών για διαγωνισμούς παραχώρησης. Ειδικότερα, αντικείμενο της είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία δημόσιων προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, τους οποίους μάλιστα περιλαμβάνουν τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. (Σ.Φ.Η.Ο.).

Φορτίζω Παντού: Ανοίγει η πλατφόρμα για τους 8.000 φορτιστές

Τι ορίζει η διαβούλευση για τους 9.000 φορτιστές

Σύμφωνα με στοιχεία, 312 Δήμοι από όλη τη χώρα έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις για Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Επιπλέον, η διαβούλευση είναι εφικτή μέσω ειδικού ιστότοπου και θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουνίου 2023.

Tέλος, τo εν λόγω «εργαλείο» θεσπίζει τους κατάλληλους, κοινούς, διαφανείς κανόνες, οι οποίοι συμφωνούν με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για τη διενέργεια των διαγωνισμών.

Α. Σδούκου: Πρόγραμμα για 8.000 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

Πιο συγκεκριμένα:

  • Καθορίζει τα κριτήρια οικονομικής και χρηματο-οικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στους διαγωνισμούς
  • Καθορίζει κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
  • Προτείνει τη βέλτιστη χρονική διάρκεια για τις παραχωρήσεις
  • Καθορίζει τους βασικούς οικονομικούς όρους, καθώς επίσης και τα τέλη παραχώρησης και τη χρέωση των χρηστών Ηλεκτρικών Οχημάτων
  • Δημιουργεί ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης, λειτουργίας, συντήρησης και επέκτασης δικτύου
  • Προτείνει τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό φόρτισης
  • Ρυθμίζει διάφορα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών

Η δημιουργία του εν λόγω εργαλείου στοχεύει στη διευκόλυνση των Δήμων κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των σχετικών διαγωνισμών, καθώς και στην επιτάχυνση των αναγκαίων διαδικασιών.

Πρατήρια υδρογόνου: Αυτές είναι οι προδιαγραφές για την Ελλάδα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την πολιτική μετάβασης σε μεταφορές με μηδενικό αποτύπωμα εκπομπών αερίων ρύπων, υλοποιώντας ένα πλέγμα πολιτικών για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών φόρτισης σε όλη τη χώρα.

Με τις πρότυπες προδιαγραφές διαγωνισμών παραχώρησης επιταχύνουμε την εγκατάσταση 9.000 δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών σε όλα τα αστικά κέντρα της Ελλάδας, διευκολύνοντας τους Δήμους που καλούνται να «τρέξουν» άμεσα τους σχετικούς διαγωνισμούς.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των πρότυπων προδιαγραφών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Σκοπός η συμπλήρωση και βελτίωσή τους ως ένα χρήσιμο εργαλείο προς την κατεύθυνση του εξηλεκτρισμού των μεταφορών».

Editorial